شماره حساب ها

 تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی  کد اقتصادی
 ۱۳۸۸/۰۲/۲۷ اراک ۹۰۶۸   ۱۰۷۸۰۱۲۵۸۷۰ ۴۱۱۴۶۴۶۹۹۱۷۶

 

نام بانک نوع حساب  شماره حساب شماره کارت شماره شبا
سامان جاری ۹۵۶۱-۸۰۰-۲۳۸۹۰۷۹-۱ ۶۲۱۹۸۶۱۰۲۷۶۰۸۱۴۹ ۳۰۰۵۶۰۹۵۶۱۸۰۰۰۲۳۸۹۰۷۹۰۰۱ IR
ملت جاری ۴۶۱۰۵۰۴۵۲۶  ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۷۶۰۰۹۳۹   ۸۲۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۴۶۱۰۵۰۴۵۲۶ IR